Opdateres ultimo hver måned

0 %

Afkast år-til-datoPP Capital TAKTIK


PPC TAKTIK er en kvantitativ og aktiv allokeringsstrategi med dynamisk allokering mellem aktivklasser. Strategien er datadrevet og bygger på den velkendte intermarket analysis hypotese om intermarkedsforhold på de finansielle markeder. Ved at benytte denne tilgang forsøger strategien at udnytte de økonomiske forhold, der eksisterer mellem råvarer, inflation, renter, aktiepriser og økonomien som helhed.

Det overordnet mål er at måle markedsrisikoen og allokerer til den aktivklasse, der vil generere det højeste afkast på månedsbasis. Strategien er regelbaseret og investeringsprocessen er derfor objektiv, hvilket ikke tillader nogen menneskelig indvirkning, der kan kompromittere den endelig allokering. TAKTIK er en strategi, hvor målet er formueforøgelse ved høje afkast og lave omkostninger.

Hent TAKTIK rapport

Køb af TAKTIK


PP Capital TAKTIK tilbydes på nuværende tildspunkt kun på managed account. Vi arbejder på at få TAKTIK børsnoteret så den kan handles via din egen bank.

Afkast og risiko


0,29%

Afkast seneste måned

25,81%

Afkast år til dato

1,05

Afkast per risikoenhed

13,77%

Ånnuliseret afkast

13,12%

Annuliseret volatilitet

1,15%

Dagligt gennemsnitsafkast

Formueudvikling


Formueudvikling gennem årene

Investeringsmålsætning


TAKTIK har fokus på det absolutte afkast, og målsætningen er at opnå et årligt afkast på mellem 15-20%. Strategien har derfor et mål om at fordoble de investerede midler hvert femte år. Investeringshorisonten er minimum fem år.

TAKTIK har fokus på datadrevet investeringer, der bygger på grundige intermarkedsanalyser. Formålet er at identificere og måle markedsrisikoen. Dette signal indikerer hvilken aktivklasse der skal investeres i til den kommende måned. Investeringerne foretages i enten amerikanske aktier, amerikanske statsobligationer eller fysisk guld. Strategiens basisvaluta er primært USD, men der kan allokeres til DKK og EUR.

Økonomiske indikatorer


De økonomiske forhold konstrueres gennem indikatorer. Indikatorer er kvantificeret information, der hjælper med at forklare trends, der kan være komplicerede og svære at se. Indikatorer har typisk tre funktioner; simplificering, kvantificering og kommunikation. Indikatorerne i TAKTIK er konstrueret med de første funktioner i mente, og kvantificerer markedseffekter ved at simplificere den naturlige kompleksitet, der eksisterer i hvert markedsforhold. På den måde er vi i stand til at samle en stor mængde markedsinformation, simplificere denne data og benytte det i vores analyse af markedsrisikoen.

Strategien operer med fire signaler, henholdsvis IND, Stærkt IND, UD og Stærkt UD. I strategien allokeres der til likvide ETF’er, hvor der hverken benyttes udlån eller derivatkontrakter. Vi analyserer data efter den sidste handelsdag i måneden og allokeringsstrategien giver os et signal for den kommende måned. Herefter allokerer vi porteføljen ud fra signalet.


Formueudvikling gennem årene

Risikojustering i porteføljen


Ved en investering i TAKIK kan du forvente at vi;

Bygger en koncentreret indeksportefølje

Investerer i amerikanske indeksbaserede ETF'er

Investerer langsigtet

Omlægger porteføljen to til fire gange per år.

Altid er fuldt investeret

Følger den generelle konjunkturcyklus og opnår absolutte afkast uden årligt tab

Investeringskriterier


Krav til de underliggende ETF’er

I udvælgelsen af ETF’er har vi lagt vægt på kriterier, der er i overensstemmelse med vores investeringsfilosofi. Dette inkluderer blandt andet kriterier såsom aktiver under forvaltning, spreads, daglig volumen og hvorvidt ETF’erne benytter sig af derivater eller udlån.

ETF står for Exchange-Traded Fund og er en diversificeret samling af aktiver, der handles på fondsbørser rundt omkring i verden og kan blive købt og solgt på hvilket som helst tidspunkt, når børserne er åbne. ETF’er er derfor en hybrid sammensætning af investeringsprodukter, hvor der kan drages paralleller til investeringsforeninger og aktier. Lighedspunktet med investeringsforeninger er, at begge investeringsprodukter er drevet af en fund manager, der forvalter de underliggende aktiver for et fastsat gebyr. ETF’er er, modsat investeringsforeninger, handlet intradag på globale fondsbørser og kan derfor blive købt og solgt af både private og institutionelle interessenter ved benyttelse af børsmæglere. Det betyder også, at ETF’er er prissat kontinuerligt med dertilhørende likviditet og kan derfor både handles på margin, blive udlånt eller benyttet i en investeringsstrategi af sofistikerede investorer. Selvom de såkaldte ”closed-end” investeringsforeninger også bliver handlet på fondsbørser, adskiller ETF’er sig ved at offentliggøre den underliggende beholdning dagligt, hvilket giver mulighed for købere og sælgere at granske den handlet ETF versus priserne på de underliggende aktiver. Ligesom investeringsforeninger bliver net asset value (NAV) også beregnet på ETF’er, så priserne giver en fair værdi af de underliggende aktier.

ETF’er agerer som en mulighed for at opnå den ønsket eksponering og investeringsstrategi ligesom en investeringsforening. Det er både en nem og billig måde at investere sine penge på og tilbyder investorer uanede muligheder for at sammensætte sin portefølje på den bedste og mest veldiversificeret måde. <p>

ETF’er er blandt de mest interessante finansielle produkter på markedet i øjeblikket, og deres popularitet har gjort, at antallet af børsnoteret ETF’er er gået fra 276 i 2003 til over 4.700 i 2016, mens aktiver under forvaltning er gået fra USD 204,3 mia. i 2003 til USD 3.422,2 mia. i 2016. Med andre ord har den innovative udvikling på ETF-markedet de seneste 20 år ændret måden, hvorpå de finansielle markeder fungerer, samt måden investoren investerer sine penge på. Introduktionen af ETF’er har gjort muligt for private investorer, at opnå eksponeringer til aktivklasser og investeringsstrategier, der førhen var utilgængelig eller uopnåelig på grund af høje omkostninger.

 

 

 

Palle L. Hansen

Partner & adm. direktør

" Med TAKTIK har vi skabt en objektiv investeringsprocess, hvilket vil sige at vi ikke tillader menneskelig indvirkning på den endelige allokering"

Omkostninger


Disclaimer


PP Capital Asset Management påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet.

Oplysninger som er forelagt i dette materiale, er udarbejdet af PP Capital Asset Management og kan ikke anses for at være egentlige investeringsanalyser, investeringsanbefalinger eller tilbud. Materialet er til orientering og kan være baseret på simuleringer, særlige forudsætninger, offentligt tilgængelige oplysninger samt egne data og beregninger. Anbefalinger skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende investeringsprodukter. Oplysninger i materialet om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast, fremtidige afkast eller kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator eller garanti for fremtidige afkast eller kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Gevinster kan blive forøget eller formindsket som følge af udsving i valutakurser.

Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, gør PP Capital Asset Management opmærksom på, at skattebehandlingen afhænger af en Kundes individuelle situation og kan ændre sig fremover. Såfremt materialet indeholder oplysninger baseret på bruttoafkast, kan gebyrer, provisioner og andre omkostninger påvirke afkastet i nedadgående retning.

PP Capital Asset Management anbefaler altid kunder, at gennemgå materialet med deres finansielle rådgivere, advokater og skatterådgivere førend investeringer foretages.

Materialet kan på intet tidspunkt anvendes som et tilbud om at købe eller sælge et investeringsprodukt.

Materialet må ikke mangfoldiggøres eller distribueres uden samtykke fra PP Capital Asset Management.